Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2013

makdalena
14:16
2933 5176
Reposted fromcalifornia-love california-love
makdalena
14:16
3589 9dfd
Reposted fromcalifornia-love california-love
makdalena
14:15
3867 7526
Reposted fromcalifornia-love california-love
makdalena
14:13
6638 53db
makdalena
14:12
9680 3024
makdalena
14:10
5585 f9fa 500
<3 <3 <3 <3 
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapouler pouler
makdalena
14:08
5025 8938
Reposted fromDoopamina Doopamina viajakatakasia jakatakasia

April 06 2013

makdalena
22:17
7628 8c08
Reposted fromcalifornia-love california-love
makdalena
22:06
8944 93ee 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
makdalena
21:57
Lubie palić.
Zapalić papierosa to jak zapomnieć.
Kiedy jestem na dnie tylko to mi zostaje.
Zapalić papierosa i siedzieć cicho.
Reposted fromrevalie revalie viapouler pouler
makdalena
21:56
4614 23b3
Reposted fromrisky risky viahelpmeimhungry helpmeimhungry
makdalena
21:54
3782 6dc7
Reposted fromenchantement enchantement
makdalena
21:53
9397 d9c3
Reposted fromBluepoppy Bluepoppy viahelpmeimhungry helpmeimhungry
makdalena
21:52
4545 d8c6 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
makdalena
21:52
4654 3272 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
makdalena
21:52
Reposted fromescapism escapism
makdalena
21:50
0330 fe87 500
Reposted frompaulyna paulyna viapouler pouler
makdalena
21:48
4429 9a05
makdalena
21:47
Boże, co ja ze sobą zrobiłam? Jestem dzieckiem lęku. Jestem dzieckiem śmierci, którą noszę w sobie. Jestem swoją własną samozagładą. ALE JESZCZE JESTEM.
— Barbara Rosiek, "Pamiętnik narkomanki"
makdalena
21:46
Powinnaś być całowana każdego dnia. Każdej godziny. Każdej minuty.
— Logan, 'Tle Lucky One'
Reposted fromhope hope viapouler pouler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl